โครงการจ้างศึกษาวางผังและออกแบบสถานีขนส่งสินค้าเมืองหลัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศึกษาการทบทวนตำแหน่งที่ตั้งของสถานีขนส่งสินค้าที่มีความเหมาะสม การศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม การจัดทำผังแสดงที่ดิน การวางผัง การสำรวจทางกายภาพ สภาพภูมิประเทศ กำหนดองค์ประกอบต่าง ๆ

โครงการศึกษาและจัดทำแผนการพัฒนาและเพิ่มการใช้ประโยชน์ระบบท่าอากาศยานภูมิภาค

ศึกษา บริหารจัดการระบบท่าอากาศยานในภูมิภาค จัดทำแผนการพัฒนาการบริหารจัดการระบบท่าอากาศยานภูมิภาค จัดทำแผนธุรกิจการเพิ่มการใช้ประโยชน์จากท่าอากาศยานภูมิภาคในปัจจุบัน

โครงการเพื่อกำหนดพื้นที่มีศักยภาพเหมาะสมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการขนส่งทางน้ำ บริเวณแม่น้ำ ชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน

งานศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) , งานจัดทำแผนปฏิบัติการ (Master Plan) , งานออกแบบเบื้องต้น (Conceptual Design)

โครงการศึกษาความเหมาะสม จัดทำแผนเบื้องต้นและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยวช่วงวัชรพล-สะพานพระราม 9

ศึกษาความเหมาะสม จัดทำแผนเบื้องต้นและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเทา ประกอบด้วยงานศึกษาและวิเคราะห์ด้านปริมาณผู้โดยสาร งานศึกษาออกแบบเบื้องต้นด้านวิศวกรรมของโครงการ

โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3

ศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และการเงิน ศึกษาทบทวนแนวเส้นทางและรูปแบบการพัฒนาพื้นที่โครงการ ศึกษารูปแบบและออกแบบแนวเส้นทางทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง