Road

โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3

เจ้าของงาน

กรมทางหลวง

ที่ตั้ง

วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

ลักษณะโครงการ

ศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และการเงิน ศึกษาทบทวนแนวเส้นทางและรูปแบบการพัฒนาพื้นที่โครงการ ศึกษารูปแบบและออกแบบแนวเส้นทางทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง รวมถึงระบบค่าผ่านทาง ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการประชาสัมพันธ์โครงการ การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ลักษณะงานของที่ปรึกษา

WordPress Image Lightbox