เกี่ยวกับเรา

ประวัติบริษัทฯ

บริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด เป็นบริษัทที่มีความสามารถ ความรู้ ความชำนาญ และเชี่ยวชาญในการวางแผน ศึกษา ออกแบบ โครงการทางด้านวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ โครงข่ายด้านการจราจร โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม อาทิ ถนน ทางด่วน ท่าเรือ ระบบราง และการวางแผนพัฒนาเมือง รวมทั้งงานศึกษารวบรวมข้อมูลและคาดการณ์ปริมาณจราจร พร้อมด้วยวิศวกร นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 โดยบุคลากรที่มีความชำนาญด้านวิศวกรรมขนส่ง เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ได้ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไทยกับกระทรวงการคลังโดยเป็นที่ปรึกษาประเภทนิติบุคคล หมายเลข 775 ระดับ 1 สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาการพัฒนาเมืองสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการคมนาคมขนส่ง นอกจากนี้ยังขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB-DACON) รวมทั้งเป็นสมาชิกนิติบุคคลของสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย และเป็นสมาชิกนิติบุคคลของสภาวิศวกร

บริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด มีระบบฐานข้อมูลและงานวิจัย รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและทีมงานสนับสนุนในหลายสาขา เช่น ระบบการขนส่ง ทั้งการขนส่งสินค้า การขนส่งผู้โดยสาร ธรณีวิทยา สำรวจ แหล่งน้ำ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการวางแผน ดำเนินการ และออกแบบ ที่ใช้โดยทั่วไปในการวิเคราะห์และประเมินโครงการขนส่ง ตัวอย่างเช่น โปรแกรม SIDRA สำหรับวิเคราะห์และออกแบบทางแยก PARKSIM สำหรับออกแบบและวิเคราะห์วางแผนการจัดที่จอดรถ โปรแกรม TRIPS สำหรับการวิเคราะห์และวางแผนการขนส่งหลายรูปแบบ รวมถึงโปรแกรมอื่น ๆ ที่ใช้ในการวางแผนขนส่งและวิเคราะห์จราจรในระดับ Microscopic เช่น VISSIM นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรมอื่น ๆ ที่ใช้โดยทั่วไปอีก เช่น โปรแกรมด้าน CAD GIS  เป็นต้น โปรแกรมเหล่านี้ ได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะได้ผลงานที่ดีที่สุด

WHY US ?

ในการศึกษา วางแผน และออกแบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม จำเป็นต้องใช้ความรู้ ความชำนาญ และความเชี่ยวชาญทั้งในด้านวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ที่เป็นต้นทางในการวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านจราจร ด้านวิศวกรรมโครงสร้าง/โยธา ในการออกแบบรายละเอียดโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ตามหลักวิศวกรรม รวมถึงระบบฐานข้อมูลและงานวิจัย รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการวางแผนขนส่งและวิเคราะห์จราจร และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะได้ผลงานที่ดีที่สุด ตามความต้องการของเจ้าของโครงการ

บริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด จึงเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ที่เพียบพร้อมไปด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย ให้สามารทำงานได้อย่างครบวงจร รวมถึงยังได้รับความไว้วางใจทั้งจากภาครัฐและเอกชนหลากหลายหน่วยงาน ให้ทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม

WordPress Image Lightbox