Rail

โครงการศึกษาความเหมาะสม จัดทำแผนเบื้องต้นและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยวช่วงวัชรพล-สะพานพระราม 9

เจ้าของงาน

สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร

ที่ตั้ง

กรุงเทพมหานคร

ลักษณะโครงการ

ศึกษาความเหมาะสม จัดทำแผนเบื้องต้นและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเทา ประกอบด้วยงานศึกษาและวิเคราะห์ด้านปริมาณผู้โดยสาร งานศึกษาออกแบบเบื้องต้นด้านวิศวกรรมของโครงการ งานศึกษาด้านความคุ้มค่าทั้งด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินของโครงการ รวมถึงงานด้านการมีส่วนร่วมปละประชาสัมพันธ์โครงการ และงานศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยโครงการมีรูปแบบเป็นรถไฟฟ้ารางเดี่ยว ในระยะแรกที่ดำเนินการ แนวเส้นทางมีความยาวทั้งหมด 16.3 ก.ม. 15 สถานี

ลักษณะงานของที่ปรึกษา

WordPress Image Lightbox