Marine

โครงการเพื่อกำหนดพื้นที่มีศักยภาพเหมาะสมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการขนส่งทางน้ำ บริเวณแม่น้ำ ชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน

เจ้าของงาน

กรมเจ้าท่า

ที่ตั้ง

จังหวัดที่มีโครงข่ายการขนส่งทางน้ำ

ลักษณะโครงการ

งานศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) , งานจัดทำแผนปฏิบัติการ (Master Plan) , งานออกแบบเบื้องต้น (Conceptual Design)

ลักษณะงานของที่ปรึกษา

WordPress Image Lightbox