Logistic Infrastructure

โครงการจ้างศึกษาวางผังและออกแบบสถานีขนส่งสินค้าเมืองหลัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของงาน

กรมการขนส่งทางบก

ที่ตั้ง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลักษณะโครงการ

ศึกษาการทบทวนตำแหน่งที่ตั้งของสถานีขนส่งสินค้าที่มีความเหมาะสม การศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม การจัดทำผังแสดงที่ดิน การวางผัง การสำรวจทางกายภาพ สภาพภูมิประเทศ กำหนดองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในสถานีและรายละเอียดอาคาร สาธารณูปโภค สาธารณูปการทั้งหมดของสถานีขนส่งสินค้าเมืองหลักจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลักษณะงานของที่ปรึกษา

WordPress Image Lightbox